Des de la Presidència

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública i mitjà propi del CatSalut amb autonomia de gestió, situada entre el barris de Sant Gervasi i Vallcarca al servei dels ciutadans i de les necessitats sociosanitàries de la ciutat de Barcelona. Durant l’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació del Pla Especial, que contempla un terç de l’espai destinat a zones verdes.

 

El principal objectiu de la institució és la prestació directa de serveis assistencials, d’investigació i docència. A més, gestionar els espais i les infraestructures del recinte i oferir serveis a les entitats de l’àmbit de la salut que hi estan allotjades. 

 

Ens els darrers anys, el Parc Sanitari Pere Virgili s’ha consolidat com referent sociosanitari a la ciutat de Barcelona pels sectors sanitaris de la Barcelona Nord (Hospital Vall d’Hebron) i l’Esquerra de l’Eixample (Hospital Clínic) que acullen a una població aproximada de 900.000 habitants. El Parc intenta ser una peça activa a la xarxa sanitària de la ciutat col·laborant de forma intensa amb l’atenció especialitzada, l’atenció primària i la social.

 

Cal destacar que tant l’activitat assistencial com la docència i la recerca en l’àmbit sociosanitari que es fa des  del centre, està basada en un enfocament multidisciplinari, promovent la implicació tant de metges com de professionals d’infermeria, teràpies, psicologia i treball social, per assolir la recuperació del pacient amb una intensitat rehabilitadora adient a les necessitats de cada pacient.

 

Els valors que guien la nostra institució i que estan recollits al Codi Ètic, es basen en el compromís amb els pacients, oferint una atenció de qualitat, respectuosa, participativa i personalitzada; amb els professionals, amb respecte, proximitat, prudència i garantint el desenvolupament i amb la societat, les institucions i els proveïdors, actuant amb responsabilitat, honestedat i lleialtat.

 

Lluís Bachs

President

Data d'actualització:  17.10.2016

Des de la Gerència

Els darrers anys han estat anys de consolidació pel Parc, tant a nivell assistencial com de serveis de suport. L’equip assistencial ha centrat la seva atenció en la seguretat del pacient desenvolupat a través de les comissions i grups de treball, reafirmant el seu lideratge en la pràctica assistencial; a destacar la identificació de pacients, el triple filtre de seguretat del medicament  i la prova pilot de canvi de numeració de les habitacions atenent a aquests principis de seguretat. Alhora s’ha millorat sensiblement la quantitat i la qualitat dels registres, que reverteix en un anàlisi mes realista de la casuística del nostre centre.

 

Hem assumit quin és l’increment de l’activitat de subaguts (650 altes / any) procedents dels dos sectors de Barcelona dels que som referents, BCN Nord i BCN Esquerra. La implicació i col·laboració de tot el personal assistencial, metges, infermeres, auxiliars, fisioterapeutes, treballadores socials etc.,  ens ha permès fer-ho.

 

Pel que fa als serveis de suport, s’ha adequat la planta de hospitalització de Gregal, s’ha implementat el pla de comunicació externa, adaptat la pàgina web a qualsevol plataforma i desenvolupat la comptabilitat analítica per línia d’activitat el que ha requerit un treball coordinat de tots els departaments.

 

Destacar també, a l’àrea de les persones tres  fets en l’any que ara  avaluem: la consolidació de la figura del comitè de prevenció de riscos laborals, la implementació del pla anual de formació i, gràcies a  l’acompliment pressupostari, l’execució de les obligacions retributives respecte als nostres treballadors.

 

En el camp de la docència i la recerca, hem  tingut la satisfacció d’assistir a la presentació de la primera tesis doctoral d’una metgessa del PSPV llegida a la nostra institució.  Això,  junt a l’important increment de l’activitat científica expressada en altres tesis doctorals en marxa, publicacions d’articles,  comunicacions i pòsters evidència la il·lusió i voluntat de protagonisme dels nostres professionals en aquests àmbits.  Esperem poder confirmar en els propers anys tan bones perspectives.

 

 

Arturo Míguez Rey

Gerent

Data d'actualització:  17.10.2016