L'1 de juny de 1999 es va iniciar el projecte de transformar l'antic Hospital Militar de Barcelona en un recinte que millorés la prestació de serveis públics a la ciutadania i s'erigís, alhora, en un referent en l'àmbit sociosanitari a nivell de ciutat i de país. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va materialitzar aquest repte creant una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, el Parc Sanitari Pere Virgili, amb personalitat jurídica pròpia, i gestió ajustada al dret privat. 

Els antecedents que han portat a constituïr l'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili han estat els següents:

  • El conveni, de 19 d’abril de 1999, subscrit entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es va atorgar en favor del Servei Català de la Salut la concessió demanial administrativa sobre l’Hospital Militar de Barcelona.
  • El Reial Decret 775/1999, de 7 de maig, de traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans personals adscrits a l’Hospital Militar de Barcelona i els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes que es desprenen del mateix acord subscrit entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya.
  • El 21 d'octubre de 2001 es va aprovar (per part de l'Ajuntament de Barcelona) el primer Pla Especial del recinte de l'antic Hospital Militar, en una parcel·la de 53.064 m2, i es va ampliar fins els 83.850 m2 edificables, el que va suposar un increment de 30.786 m2. De la superfícies de la parcel·la, un 34% correspon a zona verda (18.271 m2).

El Parc Sanitari Pere Virgili des del moment de la seva creació ha buscat la integració d'esforços i la cooperació per a optimitzar l'ús dels 53.064 m2 de què disposa el recinte que gestiona, al cor de Barcelona. Aquest representa una reserva de recursos físics d'una vàlua importantíssima per activar polítiques públiques, incloses aquelles d'una major proximitat, la més tangibles per al ciutadà i, per aquest motiu, també les que ens exigeixen una major dosi de sensibilitat en el moment d'executar-les.

 

El nom de Pere Virgili

Metge i científic tarragoní, nat a Vilallonga del Camp (Tarragonès) al 1699. Dins del món de la medicina, i d’una manera especial en el de la cirurgia, Pere Virgili ocupa un lloc privilegiat. Cirurgià major de l’Exèrcit i de l’Armada, va exercí un paper fonamental i decisiu en el panorama de la cirurgia espanyola del set-cents. Està considerat com l’innovador i creador dels estudis de cirurgia a la Península. Fou el fundador dels Col·legis de Cirurgia de Cadis (1748) i de Barcelona (1768), en el seu temps científicament modèlics. Donada la doble relació d’En Pere Virgili amb el camp mèdic i la marina, els símbols identificatius del Parc Sanitari porten referències marineres:

  • El blau marí i les onades del logotip
  • La denominació dels edificis amb els noms dels vents
Pere Virgili
Data d'actualització:  07.02.2011