• Imprimeix

Institut de Diagnòstic per la Imatge

IDI

L'IDI és una empresa pública, adscrita al CatSalut, i la primera creada a l'empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, essent la seva missió principal: la gestió, l'administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

Tanmateix entre d'altres objectius que té assignats, destaquen: La participació en projectes d'innovació tecnològica, el desenvolupament de la recerca i el foment de la docència.

Prestar assistència als ciutadans pel que fa al diagnòstic de les malalties mitjançant la utilització de tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

 • Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca pel que fa al diagnòstic de tecnologia per la imatge i de medicina nuclear.
 • Col·laborar amb les administracions públiques amb competències sanitàries en l'elaboració d'estudis en matèria de tecnologia per la imatge i de medicina nuclear.
 • Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.

En el desenvolupament de la seva missió principal, l’IDI ofereix assistència sanitària als ciutadans, mitjançant tècniques diagnòstiques per la imatge i de medicina nuclear, emprant a tal fi tecnologia diversa com:

 • Ressonància Magnètica
 • Tomografia Computada
 • Angiografiavascular (DIVA’S)
 • Gammacàmeres
 • Tomografia per emissió de positrons (TEP)
 • Densiotometries
 • Ecografies


Essent la tecnologia determinant per a la qualitat de l’assistència prestada, no ho és menys l’equip humà que hi al darrera de cada projecte, i en el nostre cas la gran categoria professional dels nostres treballadors/es i col·laboradors/es que garanteixen la qualitat de l’assistència prestada i fan de l’IDI un centre de referència obligada en el seu sector.

L'òrgan de govern és el Consell d'Administració que és l'òrgan superior de direcció i control de l'empresa pública.

El Consell d'Administració té la composició següent:

 • President
 • Vicepresident
 • Vocals en un nombre entre 5 i 10. Un dels vocals serà nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
 • El Govern de la Generalitat podrà nomenar també un conseller delegat.
 • Secretari: que podrà o no ser-ne membre i serà nomenat pel Consell d'Administració.

 

Els càrrecs de president i vicepresident, així com els vocals, són nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Salut.


El nomenament de tots els membres del Consell d'Administració i del secretari tindrà una durada de quatre anys, podent ser nomenats per a nous mandats indefinidament.

Data d'actualització:  02.03.2011