Les línies sociosanitàries de l'Hospital Socio-Sanitari Pere Virgili es divideixen en:
  • Unitat sociosanitària convalescència (299 llits)
  • Unitat sociosanitària llarga durada (25 llits)
  • Unitat sociosanitària de cures pal·liatives (14 llits)
  • Unitat sociosanitària de subaguts (16 llits)
  • 2 equips de Pades
  • EAIA de geriatria i EAIA de demències
  • Hospital de Dia (27 places)
  • Equip de Valoració i Orientació (EVO)
  • 2 equips de Servei d'Atenció a la Dependència (SEVAD IV)

 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Convalescència 435 560 648 713 873 900 887 1096 1556 2024 1937 1937 2395 2362 2522
Llarga durada - - - 26 72 61 47 40 44 66 30 43 54 51 54
Pal·liatius - - - - - - - 37 200 269 224 251 267 220 249
Subaguts 253 671
Hospital de Dia - - - - - - 40 39 55 65 57 102 169 169 155

 

 

 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Convalescència 387 558 629 693 873 905 883 1050 1486 1975 1946 1946 2406 2357 2521
Llarga durada - - - 1 72 62 49 40 45 65 33 40 55 53 52
Pal·liatius - - - - - - - 26 199 270 235 240 268 221 238
Subaguts 254 647
Hospital de Dia - - - - - - 13 39 55 66 56 93 126 163 162

 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hospital Vall d’Hebron 87% 84% 77% 76% 80% 73% 57% 63% 64% 63% 60% 54%
Altres Hospitals d’Aguts - 2% 3% 6% 7% 14% 19% 14% 16% 14% 18% 23%
Atenció Primària 9% 7% 12% 16% 12% 11% 13% 15% 14% 14% 13% 14%
Equips de Pades 4% 3% 5% 1% 2% 2% 4% 4% 3% 4% 4% 4%
Altres procedències - 4% 3% 0,5% - - 7% 5% 4% 5% 4% 6%

 

 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Domicili 61% 66% 69% 66% 68% 57% 54% 54% 58% 55% 55% 55%
Hospitals d’Aguts 15% 16% 13% 14% 15% 10% 10% 3% 11% 11% 11% 10%
Recurs sociosanitari 6% 7% 12% 10% 11% 11% 6% 12% 12% 9% 8% 9%
Èxitus 10% 8% 6% 10% 6% 21% 19% 16% 13% 17% 17% 15%
Altres destins 8% 2% - 1% - 1% 11% 14% 6% 8% 9% 10%

 

Data d'actualització:  09.10.2013