• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Tractament de dades d'usuaris

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Parc Sanitari Pere Virgili – CIF: S-0800012-G

Adreça postal: Carrer d’Esteve Terradas, 30, 08023 Barcelona

Telèfon: 93 259 40 00

Adreça electrònica: pvirgili@perevirgili.cat

Contacte DPD: dpd@perevirgili.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat del tractament és garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari, sociosanitari i social que l’entitat dóna a les seves persones usuàries, pacients o residents, així com el contínuum assistencial dels pacients atesos.

L’accés a la història clínica també podrà ser necessari per a una correcta monitorització dels diferents processos assistencials que duu a terme el Parc Sanitari Pere Virgili amb l’objectiu de garantir la qualitat en l’assistència, identificar riscos assistencials i decidir com tractar-los.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals:

Els períodes de conservació de la història clínica son:

 • 15 anys des de la data d’alta del procés assistencial per a la següent documentació
  • Fulls de consentiment informació
  • Informes d’alta
  • Informes quirúrgics i el registre de part
  • Dades relatives a l’anestèsia
  • Informes d’exploracions complementàries
  • Informes de necròpsia
  • Informes d’anatomia patològica
 • 5 anys des de la data d’alta de procés assistencial per a la resta de documentació que integra la història clínica

 

Un cop superats els terminis de conservació anteriors, i amb l’objectiu de donar una millor assistència sanitària, l’entitat no preveu eliminar informació de la història clínica tret que l’afectat exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament de les dades de persones usuàries, pacients o residents és el compliment d’una obligació legal: donar compliment a les funcions que té encomanades el Parc Sanitari Pere Virgili en qualitat de centre sanitari constituent del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Així mateix, atès que per rebre l’atenció sanitària les persones s’han de dirigir a les instal·lacions del Parc Sanitari Pere Virgili, la base jurídica per al tractament de les dades també n’és el consentiment de les persones afectades que s’adrecen a les nostres dependències.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades dels pacients es podran comunicar:

 • Els estaments oficials públics o privats que per obligació legal o necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.
 • Al Registre d’Informació Sanitària de Pacients, de titularitat del Departament de Salut, que constitueix la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC) per a finalitats pròpies de l’assistència sanitària, és a dir, per a la prevenció o el diagnòstic mèdics, la prestació d’assistència sanitària o de tractaments mèdics, i hi tindran accés els professionals sanitaris que en els centres assistencials del sistema sanitari integral d’utilització pública tinguin assignada l’assistència del pacient. L’HCCC és una eina que ha de facilitar que els professionals puguin elaborar diagnòstics més precisos i alhora optimitzar els processos per a la sol·licitud de proves diagnòstiques, aspectes que han de revertir en una millora de la qualitat de l’assistència sanitària prestada al pacient.
 • A companyies d’assegurances o mútues d’accidents de trànsit en cas que aquestes hagin d’assumir els costos de l’assistència o del tractament que el pacient rebi.
 • A l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el cas de, per exemple, detectar-se que el pacient té una malaltia de declaració obligatòria
 • En casos d'atendre persones estrangeres, es passarà factura de l'assistència lliurada al Sistema Nacional de Salut del país de residència del pacient o a la companyia asseguradora del pacient.

No se cediran dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal.

 

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Parc Sanitari Pere Virgili estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, el Parc Sanitari Pere Virgili deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurar d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com podeu exercir els drets?

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit al Parc Sanitari Pere Virgili, c/Carrer d’Esteve Terradas, 30, 08023 Barcelona. També podeu realitzar la vostra petició per correu electrònic a dpd@perevirgili.cat.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Quines categories de dades tractem?

Principalment, les dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Dades de característiques socials
 • Dades de salut i genètiques

 

Com hem obtingut les vostres dades?

La major part de dades de clients s’obtenen del propi interessat. No obstant això, el Parc Sanitari Pere Virgili també obté dades de la història clínica compartida.

Data d'actualització:  10.01.2019