• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Els vostres drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al 2015 ha actualitzat la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Els prop de cent drets i deures que recull el document s’han estructurat en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

Podeu consultar la versió íntegra al final d'aquesta pàgina.

Aquí un extracte:

Destaquem

Canal Salut

Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Tenim dret a...

Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

I tenim el deure de...

Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

Tenim dret a...

Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.

I tenim el deure de...

Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan  sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

Tenim dret a...

Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació  sobre  les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar  d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.

I tenim el deure de...

Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.  

Tenim dret a...

Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

I tenim el deure de...

Respectar la intimitat  i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

Tenim dret a...

Disposar de tota la informació  i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.

I tenim el deure de...

Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies. 

Tenim dret a...

Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa. 

I tenim el deure de...

Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

Tenim dret a...

Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials. 

I tenim el deure de...

Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

Tenim dret a...

La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

Tenim dret a...

Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

I tenim el deure de...

Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

Tenim dret a...

Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.

I tenim el deure de...

Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.

Data d'actualització:  03.09.2014

Informació relacionada

  • Versió íntegra de la Carta drets i deures pdf icon [467,83 KB ]

    Podeu consultar la versió íntegra de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària al següent enllaç amb la versió íntegra del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya