• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Agraïments i suggeriments

S'informa als usuaris que facin ús dels següents documents que:

De conformitat amb el que estableix la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions. La finalitat d’aquest fitxer és servir de font d’informació als programes de millora de la qualitat del sistema sanitari pùblic. En lliurar les vostres dades, n’autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d’acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d’aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l’àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és la Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut ( Travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olimpia, 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant d’aquesta Àrea.

Mitjançant la signatura d’aquest full autoritzeu expressament al CatSalut perquè pugui demanar als centres sanitaris la història clínica i pugui accedir-hi quan sigui necessari per resoldre la vostra reclamació.

Data d'actualització:  20.01.2016